Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Četrtek, 30.06.2022 /


Katalog informacij javnega značaja Skupne službe Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

1.     Osnovni podatki o katalogu

 

Naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Skrajšana oblika naslova: KGZS ZAVOD MB

Sedež: Vinarska ulica 14

Pošta:  2000 Maribor

Telefon: (02) 228 49 00

Fax: (02) 25 19 482

e-pošta: info@kmetijski-zavod.si

Direktorica KGZS ZAVODA MB: Irena KROPF, mag. živilske tehnologije

Datum prve objave kataloga: 29. 9. 2010, večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je na strani KGZS  ZAVODA MB od leta 2003 dalje

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.kmetijski-zavod.si

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Druge oblike kataloga:  Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS ZAVODA MB.

 

2.     Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

KGZS - Zavod MB je vpisan v sodni register 1/00070/00 pri Okrožnem sodišču Maribor in je pravni naslednik vseh pravno organizacijskih oblik KGZS-Zavod Maribor od njegove ustanovitve v obliki Kmetijsko preiskovalnega fiziološkega zavoda, ki ga je ustanovil Štajerski deželni zbor 1. aprila 1892. Leta 2001 je bila izvedena reorganizacija kmetijskih zavodov v Sloveniji in s tem datumom je KGZS-Zavod Maribor dobil novega ustanovitelja in se preimenoval v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. V času reorganizacije sta se h KGZS - Zavodu Maribor priključila še  Sadjarski center Maribor v Gačniku (SC Gačnik) in Selekcijsko trsnicarsko središce Ivanjkovci (STS Ivanjkovci).

Zavod je bil  registriran pod maticno št. 5129877 in šifro glavne dejavnosti Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 84.130.

Vizija KGZS ZAVODA MARIBOR

Postati slovensko kmetijsko izobraževalno in svetovalno središče.

Dolgoročni cilji KGZS ZAVODA MARIBOR

Dolgoroči cilj razvoja KGZS Zavoda Maribor je, da ta postane osrednje izobraževalno in storitveno središče severovzhodne Slovenije na področju kmetijstva in podeželja.

Dolgoročni cilji temeljijo na strategiji razvoja in poslanstvu dejavnosti KGZS  Zavoda Maribor ter večletnemu delu, ki zajema naslednje aktivnosti:

 • Pridelava varne hrane
 • Varovanje okolja in ohranjanje kulturne krajine
 • Vključevanje v razvojno raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni
 • Izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike
 • Pridobitev in širitev akreditacijskih listin za laboratorijsko analitiko in druge postopke
 • Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti v sektorju kmetijstvo
 • Oskrba drevesničarjev in trsničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
 • Preverjanje, ustvarjanje in uvajanje novih, okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij kmetijske pridelave
 • Uvajanje novih tehnoloških dognanj in ukrepov na področju podnebne prilagoditve
 • Dopolnilno izobraževanje podeželja na področju interdisciplinarnih ved
 • Usposobljenost podeželja za integracijo v evropske programe izobraževanja
 • Usposabljanje lastnega kadra za širitev vrst storitvene dejavnosti na vseh nivojih
 • Aktivno delo voljenih organov v sistemu KGZS.

 

2.a  Podatki o organizaciji organa in organigram

Seznam oddelkov na KGZS ZAVODU MB:

 • Oddelek za kmetijsko svetovanje
 • Oddelek za gozdarsko svetovanje
 • Oddelek Sadjarski center Maribor
 • Oddelek Selekcijsko trsnicarsko središce Ivanjkovci
 • Oddelek za varstvo rastlin
 • Oddelek laboratoriji
 • Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora
 • Oddelek za projektno in raziskovalno delo
 • Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva

  

Organigram

 Organi KGZS ZAVODA MB: Svet KGZS Zavoda MB, direktor

 KGZS ZAVOD MB upravlja svet, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki s strani uporabnikov storitev, ki jih imenuje ustanovitelj ter trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, kot določa 16. in 17. člen Statuta.

Člani sveta so na 1. redni seji dne 15. 12. 2009  izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

Predsednik:    Venceslav SENEKOVIČ, dipl. inž. kmet.

Podpredsednik: mag. Peter ZADRAVEC

 

UPRAVA

 Poslovanje KGZS ZAVODA MB vodi direktor

Direktor KGZS ZAVODA MB: dr. Stane KLEMENČIČ (imenovan 17. 12. 2007)

 

Kratek opis delovnega podrocja organa:

 

Kmetijska svetovalna služba je organizirana v Oddelku za kmetijsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Ima dve dislocirani enoti, in to v Jakobskem Dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju.

Terenska kmetijska svetovalne služba je omejena na dvanajst občin, in sicer Mestno občino Maribor in občine Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž? na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram. Na tem obmocju dela 8 terenskih kmetijskih svetovalcev in svetovalki za delo s kmecko družino in dopolnilne dejavnosti.

 Obmocje delovanja specialisticne kmetijske svetovalne službe (poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetovanje, kmetijske gradnje in travništvo ter varstvo rastlin) obsega celotno Podravje, specialisticna služba za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo pa deluje v vinorodni deželi Podravje, v vinorodnih okoliših Štajerska Slovenija in Prekmurje.

 Naloge kmetijskega svetovanja se prilagajajo zahtevam skupne evropske kmetijske politike, ki so poudarjene v okoljskih programih, investicijski politiki, v razvoju podeželja s pestro in raznoliko dopolnilno dejavnostjo in na sodelovanju med partnerji pri razvoju. Prehranska varnost ni bila v strateški usmeritvi deležna večje pozornosti, so pa naloge kmetijske svetovalne službe usmerjene v tehnološko svetovanje za pridelavo varne hrane in v skladno upoštevanje vseh standardov pridelave.

 

Prednostne naloge Sadjarskega centra Maribor so:

 • Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
 • Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
 • Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
 • Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
 • Sadjarski center Maribor strokovno in izobražvalno središče za domače in tuje sadjarje

 

Prednostne naloge Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci so:

 • Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov
 • Novi ciklus klonske selekcije
 • Pridelava baznih trsnih cepljenk in korenjakov
 • Trajni nasadi (kolekcijski vinograd, matičnjak in repozitorij klonov)
 • Mikrovinifikacije
 • Uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala trte

 

Dejavnost oddelka varstvo rastlin:

 • Izvajanje posebnega nadzora koruznega hrošca

 • Izvajanje posebnega nadzora trsnih rumenic

 • Izvajanje posebnega nadzora kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus)

 • Izvajanje posebnega nadzora hruševega ožiga

 • Kontrola populacije škodljivcev, ki prezimijo na lesu
 • Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa
 • Opravljeno delo na nalogi vzdrževanje postaj Adcon Telemetry
 • Izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demostracijskih poskusov  s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

Dejavnost raziskovalne enote je raziskovalno in razvojno delo s področja razvoja podeželja.

Dejavnost oddelka dopolnilno izobraževanje podeželja je vodenje in koordiniranje projektno  razvojnega dela ter organiziranje in izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja na področju podeželja ter nudenje pomoči društvom, ki aktivno delujejo na področju razvoja podeželja.

 

Delo  v oddelku laboratoriji poteka v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025 in v skladu z upoštevanjem zakonskih normativov ter zahtev naročnikov.
Dela se izvajajo na osnovi sprotnih naročil strank, sodelovanja v raznih strokovnih nalogah in pogodb Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

 

Enološki laboratorij je s strani države pooblaščen za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

 • ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
 • izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za promet,
 • spremljanje dozorevanja grozdja, zaradi izdajanja priporočil za začetek trgatve grozdja in izdajanje dovoljenj za dosladkanje in za obogatitev grozdja in mošta,
 • kontrola kakovosti in količina grozdja v času trgatve grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunska vina in vrhunska vina posebnih kakovosti.

 

Na osnovi sprotnih naročil strank opravlja enološki laboratorij še naslednje naloge:

 • kemična in organolepticna ocena medenih pijač, kisa, sadjevca, žganja, likerjev,
 • določanje organskih kislin, višjih alkoholov, težkih kovin.

 Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov opravlja pedološki laboratorij, kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, pH, humusa, dušika in mineralnih dušikov. Za kontrolne namene, razen skupnega dušika in mineralnih dušikov, izvaja še določevanje mikroelementov oziroma težkih kovin v tleh, plodovih in rastlinah.

Analize, ki jih opravlja pedološki laboratorij:

 • analize zemlje: kislost, % kalcijevega karbonata, količine rastlinah dostopnih hranil: duška, fosforja, kalija, magnezija, bora in vsebnost humusa, vsebnost mineralnih dušikov (Nitratni-N, Amonijski-N, Nitritni-N),
 • mehanske analize tal,
 • dolocevanje težkih kovin: kadmij, svinec, cink, baker, nikelj, arzen, železo, krom, mangan, živo srebro,
 • izvajanje meritev nitratov v sadju in zelenjavi.

Semenski laboratorij opravlja kontrole kakovosti semena, namenjene kontroli proizvodnega procesa.

 Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je bil na KGZS-Zavodu MB ustanovljen zaradi kontinuiranega dela na področju urejanja prostora v preteklosti (v prejšnjih pravno formalnih oblikah) ter zaradi vedno večjih potreb po storitvah kmetijske stroke, ki niso predmet javnega financiranja in dela kmetijske svetovalne službe. Obseg dela te enote tako zajema naslednje naloge:

 • Cenitve kmetijskih zemljišč, izvedeniška mnenja

 • Izdelava elaboratov o primernosti posegov v prostor

 • Izdelava pedoloških poročil

 • Izdaja mnenj o primernosti posegov na najboljša kmetijska zemljišca

 • Izdelava elaboratov o ureditvah kmetijskih zemljišč (manjše agromelioracije)

 • Sodelovanje pri prostorskem načrtovanju (občine in urbanisti- načrtovalci)

 • Izdelava ureditvenih načrtov za kmetijska gospodarstva

 • Izdelava poslovnih načrtov za naložbe v kmetijska gospodarstva in podjetja

 • Davčno svetovanje

 • Delo z društvi in svetovanje na podrocju kandidiranja na javne razpise

 • Prijava in sodelovanje pri čezmejnih, transnacionalnih in drugih projektih

Delovanje, naloge, obveznosti in pristojnosti Območne enote KGZS (OE) in Odborov izpostav KGZS (OI)  doloca Zakon o KGZS in Statut KGZS. Tako je osnovna vsebina aktivnosti dela OE in OI usklajena s Programom dela KGZS in je kot vsak samostojen Program dela sprejet na svojih najvišjih organih, obvezni sestavni del skupnega programa dela KGZS.

 • Svet OE Maribor: predsednik: Branko FALEŽ
 • Svet OI Maribor: predsednik: Alojz STERNAD
 • Svet OI Pesnica: predsednik: Branko KOKOL
 • Svet OI Ruše: predsednik: Maks Wolfgruber

 Zaposleni na KGZS ZAVODU Maribor 

 

2. b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 Dr. Stane KLEMENCIC, direktor

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

02 228 49 14, e-pošta: stane.klemencic@kmetijski-zavod.si

S podrocja strokovnega dela vodji oddelkov.

 

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega podrocja  organa

 Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika na katere so pri izvajanju programa vezane službe KGZS-Zavod Maribor:

 •  Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08)

 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03)

 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 37/04, 98/04, 14/07, 35/07)

 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 86/04, 40/07, 36/10)

 • Zakon o splo?nem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 126/07, 65/08, 8/10)

 • Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01) in 105/06)

 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04, 86/04, 25/05, 41/09)

 • Zakon o varstvu okolja (41/04

 •  Zakon o javnih narocilih (Uradni list RS, št. 39/00, 2/04, 36/04, 128/06)

 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. žvil (Uradni list RS, št. 71/10)

 • Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v casu trgatve (Uradni list RS, št. 68/99, 79/00, 69/01)

 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/10

 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04, 69/04, 26/08)

 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03 in 29/04, 53/08

 

2. d  Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila:

Programi dela

 

2. e Seznam splošnih aktov KGZS ZAVODA MB

 •  Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (Uradni list RS, št. 122/00)
 • Statut Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (sprejet 19. 7. 2001, sprememba 27. 2. 2006 in  4. 5. 2010)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KGZS ? Zavoda Maribor (sprejet 4. 5. 2010)
 • Opisi delovnih mest (sprejeti 4. 5. 2010)
 • Katalog delovnih mest (sprejet 4. 5. 2010)
 • Pravilnik o delovnih razmerjih (sprejet 21. 11. 2001)
 • Pravilnik o placah in drugih denarnih prejemkih v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor (sprejet 21. 11. 2001)
 • Pravilnik o razvrstitvi raziskovalcev v raziskovalne nazive v RE KGZS Zavoda Maribor (sprejet 19. 12. 2003)
 • Kriteriji za delovno uspešnost na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor (sprejet 1. 1. 2005)
 • Pravilnik o računovodstvu (sprejet 23. 9. 2005)
 • Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in o evidencah javnih naročil male vrednosti (sprejet 10. 5. 2007)
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (sprejet 15. 12. 2006 in popravljen 1. 11. 2009)
 • Pravilnik o dopustih (25. 2. 2005)
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda, 20. 12. 2005

 

2. f  Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 •  Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Evidenca o placi zaposlenega

 • Evidenca o poškodbah pri delu

 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 •  Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS ZAVODA MB

 • Podatki o področni zakonodaji

 • Podatki o dejavnosti

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj

 • Evidenca izdanih potrdil

 

3. Opis nacina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna preko spleta.

Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd.)

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 •  Podatki o upravi in zaposlenih

 • Podatki o dejavnosti

 • Program dela in finančni načrt KGZS Zavoda Maribor

 • Letna porocila KGZS Zavoda Maribor

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Impuls4Action
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com